การรับติดตั้งระบบดับเพลิง

รับติดตั้งระบบดับเพลิงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่คุณให้ความมั่นใจได้เต็มร้อย

                การรับติดตั้งระบบดับเพลิง สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วจะรุนแรงหรือไม่ แต่ถ้าหากได้ทีมงานติดตั้งระบบที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากไฟไหม้ ซึ่งได้ผ่านการฝึกและการอบรมด้านนี้มาโดยเฉพาะ ก็จะมีการป้องกัน การเตือนภัยให้ อย่างมั่นใจรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี ความเสียหายอาจจะมีเพียงน้อยนิดเท่านั้น เนื่องจากว่าเป็นงานที่จำเป็นต้องวางหลักเกณฑ์และมีการวางแผนล่วงหน้า รวมถึงการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์จริงตามวาระที่สมควร เพื่อหาจุดบกพร่องแล้วนำมาแก้ไข เมื่อถึงเวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงจึงจะทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ผู้รับติดตั้งระบบดับเพลิงควรมี เพื่องานป้องกันอัคคีภัยได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 1. รับติดตั้งระบบดับเพลิงต้องมีทีมงานที่ได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านงานป้องกันอัคคีภัย โดยมีมาตรฐานการันตีระดับสากล และต้องมีความถูกต้องตามหลักกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควบคุมด้านความปลอดภัย โดยการวางหลักเกณฑ์และออกแบบวางแผนระบบดับเพลิงนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของอาคารสถานที่ไปพร้อม ๆ กับความถูกต้องของกฎหมายและข้อบังคับด้วย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
 2. ก่อนการติดตั้งระบบดับเพลิง ต้องมีการลงสำรวจและศึกษาถึงข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบสำหรับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้แล้วจึงนำไปสู่การเริ่มกระบวนการติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ความมั่นใจในความปลอดภัยอย่างเต็มร้อย
 3. เมื่อติดตั้งระบบดับเพลิงแล้วยังต้องมีการตรวจเช็คพร้อมทำการทดสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องสามารถใช้งานได้ดี นอกจากนี้ยังต้องคอยให้คำแนะนำปรึกษาของผู้ที่ใช้อาคารสถานที่นั้น ๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
 4. มีการแบ่งประเภทของอาคารสถานที่ตามระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยวัดจากขนาดพื้นที่เป็นหลัก ดังนี้
  – ประเภทแรก คือ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างเบา เช่น สำนักงานทั่วไป บ้านเรือน
  – ประเภทที่สอง คือ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างปานกลาง เช่น ห้องประกอบอาหาร ห้องเก็บเอกสาร
  – ประเภทที่สาม คือ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างร้ายแรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้องบอยเลอร์
 5. มีบริการหลังการติดตั้งที่ดี ทั้งการดูแล การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เหมือนกับการดูแลคนในครอบครัว เพราะเป็นงานที่ต้องรักษาทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้น เนื่องจากว่าความสูญเสียนั้นอาจจะประมาณค่าไม่ได้

รับติดตั้งระบบดับเพลิงตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสามารถทำได้ 2 ลักษณะสำคัญ

 1. การติดตั้งระบบดับเพลิงมาตรฐานภายในอาคารที่มีการออกแบบตัวอาคารให้ปลอดภัยต่ออัคคีภัย ซึ่งตัวอาคารประเภทนี้จะมีความสามารถในการทนไฟ หรือมีเวลาพอสำหรับหนีไฟได้ เป็นการออกแบบที่ทำให้การเข้าดับเพลิงทำได้สะดวกมากกว่าและมีการอพยพคนออกจากอาคารได้รวดเร็ว และยังมีทางหนีไฟที่ดีมีประสิทธิภาพ
 2. การติดตั้งระบบดับเพลิงมาตรฐานแบบการป้องกันด้วยระบบเตือนภัย- การควบคุมควันไฟ-ระบายควันไฟและระบบดับเพลิงที่ดี อย่างเช่นมีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย  ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ  เครื่องดับเพลิงแบบพกพา  ลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิงทำงานในกรณีไฟไหม้   ระบบควบคุมควันไฟและการดูดควันไฟ

การรับติดตั้งระบบดับเพลิงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่คุณจะสามารถให้ความมั่นใจได้เต็มร้อย จะทำให้การใช้ชีวิตได้แบบมีความเสี่ยงน้อยที่สุดต่อการเกิดอัคคีภัย ในทุกอาคารสถานที่ โดยให้ความไว้วางใจกับทีมช่างติดตั้งที่มีคุณภาพและมาพร้อมประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่รูปแบบไหน ก็จัดการวางแผนได้อย่างตรงจุด ควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน แต่ทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทด้วย นั่นคืออีกตัวช่วยที่ดีที่สุดและทุก ๆ คนทำได้