แนวทางการสร้างธุรกิจใหม่

แนวทางการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง

การสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่นับว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนั้น มักจะนิยมทำการเป็นสิ่งแรกมากที่สุด เพราะว่า ตัวเราเองสามารถมีอิสระในการคิด การเลือกทั้งองค์ประกอบที่จะก่อสร้างมาเป็นธุรกิจ ให้สามารถดำเนินเป็นไปตามแนวคิดของตนเองได้ แต่การที่จะตั้งธุรกิจขึ้นมาใหม่ อาจจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเราก็ควรจะมีวิธีที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรอบคอบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนั้นลงได้ โดยแนวทางการสร้างธุรกิจใหม่สามารถเริ่มต้นทำได้ ดังนี้

1. สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำเป็นอันดับแรก คือการวิเคราะห์ตลาด โดยการวิเคราะห์ตลาดเป็นการที่ทำไป เพื่อที่จะทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า อาจทำได้อย่างง่ายคือ การที่เราลงไปสัมผัสกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการ หรือเปรียบเทียบภายในจิตใจว่า เราต้องการอะไร หากเราเป็นตัวลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ก็อาจจะต้องเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามันสมควรต่อการลงทุนเปิดกิจการได้จริง คุ้มค่ากับการลงทุน และสร้างธุรกิจนี้ให้อยู่รอดได้

2. การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่ง โดยที่จุดเด่นนั้นจะต้องมีความชัดเจน เห็นได้ชัดและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมาย และการสร้างธุรกิจใหม่ จะต้องมีจุดเด่นที่เหนือกว่าธุรกิจเดิมที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านของราคา คุณภาพที่ดีกว่าและการบริการลูกค้า เป็นต้น

3. การประมาณเงินลงทุน ทั้งในส่วนของการซื้อที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุต่างๆ โดยจะต้องมีการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ได้ทันตั้งตัวหรือคาดไม่ถึง เพื่อสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

4. การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ถ้าเป็นธุรกิจที่ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อเอง เรื่องของทำเลที่ตั้งจะสำคัญมากเพราะต้องสะดวกแก่การไปมาหาสู่ ส่วนธุรกิจที่ใช้วิธีออกไปติดต่อลูกค้า อาจจะลดความสำคัญในส่วนของทำเลลง แต่เน้นที่การบริการต่อลูกค้ามากขึ้น โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสื่อสารนั้นก้าวหน้าอย่างมากมาย และสามารถเลือกใช้ในการประกอบธุรกิจได้หลากหลายช่องทาง

5. การบริหารจัดการคน การที่มีบุคลากรน้อย แต่บุคลากรแต่ละคนมีความสามารถที่ดี รับมือกับปัญหาต่างๆได้ นั้นถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของการเริ่มต้นธุรกิจ โดยบางธุรกิจ คนหนึ่งคนอาจจะสามารถทำงานได้หลายหน้าที่ในที่นี้ อาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งอาจมีคนเดียวทำทุกหน้าที่ก็เป็นได้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับธุรกิจ เพราะจะมีความคล่องตัวสูง มีการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทั้งในด้านเวลา เงินเดือน รวมไปถึงโอกาสในการผิดพลาดเรื่องการสื่อสาร และปัญหาต่างๆค่อนข้างจะน้อยมากกว่าการที่เรามีบุคลากรที่มาก